Most Popular Categories

All Categories

Filipino pick up lines in 2023

Pwede ba kitang abutin? kasi ikaw ang Pangarap ko eh.
”Can I reach you? Because you are my goal”

May nagsabi sa akin na ang mga batang babae na Pilipino ay magaling sumakay, sasakay mo ba ako ngayong gabi, baby girl?
”Somebody told me that Filipino girls are good at riding, would you ride me tonight, baby girl?”

Alam mo ba na scientist ako? At ikaw yung LAB ko.
”Do you know that I am a scientist?
And you are my LAB.”

Sana hindi ka lason coz gusto kong mamatay kung nangangahulugan ito na matikman kita sa buhay na ito, batang babae.
”I hope you are not poison coz I feel like dying if it means that I get to taste you in this life, girl.”

Pagod ka siguro? Kasi buong araw, tumatakbo ka sa isip ko.
”You must be tired, because you’ve been running through my mind all day.”

Ikaw ba ay isang pizza? Dahil ang totoo ay sinabi, mayroon akong crust na ito sa iyo, sanggol, babae, isang crush, talaga.
”Are you a pizza?
Because the truth be told, I have this crust on you, baby, girl, a crush, really.”

Ang mga kababaihang Pilipino ay palaging nasasabik sa akin, makakasama mo ako ngayong gabi?
”Filipino women always seem to have me getting excited, would you be with me for tonight?”

Alam kong ikaw ay isang babaeng Pilipino, nakikita ko ito sa ganda ng iyong mukha, umuwi ka sa akin.
”I know you are a Filipino woman, I can see it by the beauty of your face, come home with me.”

Lason ka ba? kasi nakahanda akong mamatay matikman ka lang.
”Are you poison?
Because I am ready to die just to have a taste of you.”

Crayola ka ba? Kasi nagbibigay ka ng kulay sa buhay ko.
”Are you a Crayola? Because you give color to my life.”

Kailangan ko bang kumuha ng pagsusuri sa dugo o maniniwala ka ba kapag sinabi kong ikaw ang aking tipo na babae.
”Do I even need to get a blood test or would you believe it when I say that you are my type girl.”

Ihi ka ba? kasi kinikilig ako pag paparating ka na.
”Are you urine?
Because I get shaky when you are about to come near.”

Sa palagay ko dapat ako ay talagang isang masamang tagabaril para sa kung ano man ang ginagawa ko, patuloy akong nawawala sa iyo.
”I think I must be a really bad shooter for no matter what I am doing, I keep on missing you.”

Hoy babae ikaw ay pilipino? Dahil narinig kong mahal ng mga tao ang mga Amerikanong tulad ko, halika ngayon.
”Hey girl are you Filipino? Because I heard your people love Americans like me, come on now.”

Kumuha kami ng larawan sa amin, marahil pagkatapos ay mabuo ka sa akin, o ang iyong damdamin, kung gayon.
”Let us take a picture of us, maybe then you would be developed to me, or your feelings, then.”

Anong panulat ang gamit mo? di kasi kita mabura sa isip ko eh.
”What pen did you use? Because I can’t erase you from my mind”

Aanhin pa ang gravity… Kung lagi lang akong mahuhulog sa iyo?
”Gravity will still come … If only I could always fall for you?”

Para ka lang sa isang pandikit, patuloy kang napapasok dito sa aking isipan at dito sa aking puso, sanggol.
”You are just like a glue, you keep getting stuck here on my mind and here on my heart, baby.”

Follow us on Facebook