Most Popular Categories

All Categories

Filipino pick up lines in 2022

Crayola ka ba? Kasi nagbibigay ka ng kulay sa buhay ko.
”Are you a Crayola? Because you give color to my life.”

Kailangan ko bang kumuha ng pagsusuri sa dugo o maniniwala ka ba kapag sinabi kong ikaw ang aking tipo na babae.
”Do I even need to get a blood test or would you believe it when I say that you are my type girl.”

Ihi ka ba? kasi kinikilig ako pag paparating ka na.
”Are you urine?
Because I get shaky when you are about to come near.”

Sa palagay ko dapat ako ay talagang isang masamang tagabaril para sa kung ano man ang ginagawa ko, patuloy akong nawawala sa iyo.
”I think I must be a really bad shooter for no matter what I am doing, I keep on missing you.”

Inaasahan kong mahulog ka sa akin sa aming unang pagpupulong, kung hindi kailangan kong mag-iskedyul ng maraming mga pagpupulong.
”I really hope you fall for me in our first meeting, else I’d have to schedule a lot of meetings.”

Mukha kang sapat upang kumain, babaeng Pilipino, halika at ipatikim sa iyo ngayong gabi.
”You look good enough to eat, Filipino woman, come and let me have a taste of you tonight.”

Pizza ka ba? Crust kasi kita eh.
”Are you pizza? Because I have a ‘crust’ on you.”

Nabibingi ka na ba? Cuz my heart has been screaming out your name for quite some time now!
”Are you deaf already?
Cuz my heart has been screaming out your name for quite some time now!”

Centrum ka ba, babe? Coz ikaw ang nagpaparamdam sa akin ng kumpleto, iyon ang totoo.
”Are you Centrum, babe?
Coz you are the one that makes me feel complete, that is the truth.”

Ikaw ay dapat na isang diksyunaryo sa nakaraan para magbigay ka ng isang bagong kahulugan sa aking malungkot na buhay, batang babae.
”You must have been a dictionary in the past for you give a new meaning to my lonely life, girl.”

Naniniwala ka ba sa pag ibig sa unang tingin? O gusto mong daanan uli ako?
”Do you believe in love at first sight? Or should I walk by again?”

Sinabi ko sa iyo sa pulis para ikaw ay isang magnanakaw, ninakaw mo ang puso kong ito mula sa ating unang pagkakataon.
”I told you on to the police for you are a thief, you stole this heart of mine from our first time.”

Dapat kang magmula sa kagalingan ng keyboard sapagkat ikaw ang tunay na aking uri, mahal, mangyaring marami pa sa akin.
”You must come from keyboard descent for you are truly my type, honey, please me some more.”

Ikaw ang hangin na hininga ko, ang bango mo ang nakaka-on sa akin tuwing nandito ka.
”You’re the air that I breath, your scent is the one that turns me on whenever you’re here.”

Centrum ka ba? Kasi you make my life complete!
”Are you a center?
Because you make my life complete!”

Paano kita maaabot, baby? Para sa iyo ang pinakamadali kong hangarin sa sandaling ito, babae.
”How can I ever reach you, baby?
For you are my most pressing goal as of this moment, girl.”

Ikaw ba ay isang pagsusulit sapagkat talagang nais kong isama ka sa bahay ngayong gabi sa aking silid.
”Are you an exam because I really would love to take you home with me tonight in my room.”

Ngayon ka lang ba inaresto? Ilegal kasi maging kasing ganda mo.
”Were you arrested today? It must be illegal to look so beautiful.”

Most Popular Categories

All Categories

  • Submit a pick up line
  • Follow us on Facebook