Most Popular Categories

All Categories

Filipino pick up lines in 2024

Pwede ba kitang abutin? kasi ikaw ang Pangarap ko eh.
”Can I reach you? Because you are my goal”

Ihi ka ba? kasi kinikilig ako pag paparating ka na.
”Are you urine?
Because I get shaky when you are about to come near.”

Sa palagay ko dapat ako ay talagang isang masamang tagabaril para sa kung ano man ang ginagawa ko, patuloy akong nawawala sa iyo.
”I think I must be a really bad shooter for no matter what I am doing, I keep on missing you.”

May nagsabi sa akin na ang mga batang babae na Pilipino ay magaling sumakay, sasakay mo ba ako ngayong gabi, baby girl?
”Somebody told me that Filipino girls are good at riding, would you ride me tonight, baby girl?”

Kailangan ko bang kumuha ng pagsusuri sa dugo o maniniwala ka ba kapag sinabi kong ikaw ang aking tipo na babae.
”Do I even need to get a blood test or would you believe it when I say that you are my type girl.”

Maaari akong maging bubuyog at maaari kang maging bulaklak kaya kailangan kong ipasok ang aking stick upang makuha ang iyong honey.
”I can be the bee and you can be the flower so I’d have to insert my stick to get your honey.”

Alam mo ba na scientist ako? At ikaw yung LAB ko.
”Do you know that I am a scientist?
And you are my LAB.”

Sana hindi ka lason coz gusto kong mamatay kung nangangahulugan ito na matikman kita sa buhay na ito, batang babae.
”I hope you are not poison coz I feel like dying if it means that I get to taste you in this life, girl.”

Pagod ka siguro? Kasi buong araw, tumatakbo ka sa isip ko.
”You must be tired, because you’ve been running through my mind all day.”

Espanyol ka ba? Sinakop mo kasi puso ko.
”Are you spanish You took over my heart.”

Ikaw ba ay isang pizza? Dahil ang totoo ay sinabi, mayroon akong crust na ito sa iyo, sanggol, babae, isang crush, talaga.
”Are you a pizza?
Because the truth be told, I have this crust on you, baby, girl, a crush, really.”

Ang mga kababaihang Pilipino ay palaging nasasabik sa akin, makakasama mo ako ngayong gabi?
”Filipino women always seem to have me getting excited, would you be with me for tonight?”

Alam kong ikaw ay isang babaeng Pilipino, nakikita ko ito sa ganda ng iyong mukha, umuwi ka sa akin.
”I know you are a Filipino woman, I can see it by the beauty of your face, come home with me.”

Lason ka ba? kasi nakahanda akong mamatay matikman ka lang.
”Are you poison?
Because I am ready to die just to have a taste of you.”

Maaari ka bang maging isang tubo ng buntot para sa iyo na tunay na umiinit, nais kong hawakan ka pa.
”Could you be a tail pipe for you are truly belching hot, I would love to touch you some more.”

Crayola ka ba? Kasi nagbibigay ka ng kulay sa buhay ko.
”Are you a Crayola? Because you give color to my life.”

Sa palagay ko maaaring ikaw ay isang computer sa nakaraan mong buhay para sa mainit na pakiramdam nito sa iyo, babe.
”I think you might have been a computer in your past life for it feels hot turning you on, babe.”

Maaari kang maging sidecar sa aking motorsiklo? Ito ay medyo nakakapagod na nag-iisa lang dito.
”Can you be the sidecar to my motorcycle? It kind of gets tiring being the only single one here.”

Follow us on Facebook